Huurovereenkomst Tweede Verblijfplaats

                                                       

 

Tussen

 

Enerzijds …………………………………………………………wonende te

 

Adelaarsstraat 1, B-9051 Gent

Tel. 09-329.95.89 – info@gentkot.be

 

hierna genoemd “de verhuurder”,

 

en anderzijds:

 

Familienaam (student):……………………………………………….

 

Voornaam: ………………………………………….

 

Straat: ……………………………………………….

 

Nummer: …………………………………………….

 

Postcode: …………………………………………….

 

Gemeente: ……………………………………………

 

Telefoon thuis:  ………………………………………

 

GSM student: ………………………………………

 

Email student:  ………………………………………..

 

Studierichting: ……………………………………….

 

Studiejaar: ……………………………………………

 

Onderwijsinstelling: …………………………………

 

Hierna genoemd “de huurder”,

 

wordt overeengekomen hetgeen volgt

 

 

Artikel 1: VOORWERP VAN VERHURING

De verhuurder geeft aan de huurder in huur een ongemeubelde studentenkamer, gelegen te 9000 Gent, ____________________________________________________, Kamer/Studio N° ….. , gelegen op de  …… verdieping. Het gehuurde goed zal enkel als studentenkamer  dienen en is bestemd als tweede verblijfplaats voor de huurder. De huurder heeft geen recht zich te domiciliλren. Het verhuurde goed kan in geen geval vallen onder handelshuurovereenkomst. De studentenkamer is verhuurd aan 1 persoon. Het bewonen met meerdere personen of  onderverhuren is niet toegelaten. 

 

 

Artikel 2: DUUR

Deze huurovereenkomst is gesloten voor een duur van 12 maanden,  met aanvang op …………….………….   en eindigend op ………….……………..

 

Artikel 3: BEEINDIGEN VAN DE HUUROVEREENKOMST

Bij het verstrijken van onderhavige overeenkomst wordt de overeenkomst niet stilzwijgend verlengd. Indien de huurder de overeenkomst wenst te verlengen, dient hij de verhuurder schriftelijk in kennis te stellen van dit voornemen 3 maanden voor vervaldag. De verhuurder heeft steeds het recht om de huurovereenkomst niet te verlengen. Indien de huurovereenkomst een einde neemt dient de kamer / studio vrijgemaakt te worden ten laatste om 10.00 uur op vervaldag of overeengekomen datum bij verbreking. De huurder bezorgt alle sleutels incl. kopijen in goede staat terug aan de verhuurder. Het niet tijdig verlaten van de woning zal aanleiding geven tot betaling van een dwangsom van € 100/dag.

 

Artikel 4: HUURPRIJS

De maandelijkse huurprijs is vastgesteld op € ……………… /maand en op voorhand te betalen.

 

Artikel 5: KOSTEN

De vaste maandelijkse kosten voor

 

·         Verbruik water in de gemeenschappelijke delen / in de kamer-studio

·         Verwarming / elektriciteit in de gemeenschappelijke delen / in de kamer-studio

·         Gebruik van vuilniszakken PMD - Restafval

·         Regelmatige opkuis van de gemeenschappelijk delen

·         Internet

·         Kabel-TV aansluiting (analoog)

 

is  vastgesteld op € …………….. /maand en wordt samen met de huur elke maand betaald.

 

·         Elektriciteit in de kamer / studio is ……………..  inbegrepen

·         De ver-huurder betaalt de huur en het verbruik van de elektriciteitsmeter rechtstreeks met de energieleverancier van zijn keuze.

 

Artikel 6: BETALINGEN

De huurder  betaalt de totale som (huurprijs + kosten) = € ……………/maand vςςr elke 25ste van de maand die voorafgaat aan de maand waarop de huur betrekking heeft te storten op rekening …………………………………………………………………………… zodat de eigenaar /verhuurder ten laatste op de 1ste van elke beginnende maand wordt gecrediteerd. De huurder wordt verzocht met een lopende opdracht te werken en het bewijs hiervan te leveren. Indien geen lopende opdracht kan worden bewezen, zal de huurder samen met de eerste maand huur eveneens de laatste 2 maanden huur storten bij aanvang van de overeenkomst.

 

Wanbetaling en laattijdige betalingen van de huur, zullen van rechtswege aanleiding geven tot een nalatigheidinterest van 1,5% per maand bovenop een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de hoofdsom (met een minimum van 125 €) en dit tot de datum van integrale betaling, onverminderd het recht in hoofde van de verhuurder om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen en dit per aangetekend schrijven, waarbij de ontruiming van de kamer / studio binnen de 8 dagen dient te worden uitgevoerd waarbij alle gerechtskosten ten laste van de huurder zijn.

 

 

Artikel 5: INTERNET

 

Het gebruik van het internet en het beheer/onderhoud van de draadloze installaties is begrepen in de vaste maandelijkse kosten ongeacht of de huurder gebruik maakt van deze service. De installatie is draadloos. De PC van de huurder dient te beschikken over een USB-poort en een interne ontvanger om in verbinding te komen tot het netwerk. Indien de PC van de huurder geen interne ontvanger heeft dient de huurder dit aan te schaffen. De huurder zal bij  het begin van het academiejaar een i4s access card ontvangen om via het i4s netwerk aanwezig op het kot op het internet te gaan. Indien u verbinding maakt met het netwerk zal u op een loginpagina terechtkomen, waar naar de huurder zijn gebruikersnaam en paswoord gevraagd wordt. De huurder kan vrij surfen en e-mailen binnen een onbeperkte limiet. In geval van technische problemen kan de huurder alle dagen tussen 10.00 en 22.00 uur (behalve op zondag) terecht bij een telefonische helpdesk betalend tel. 0902/29.111 (0,74 EUR/minuut) en een technisch on site support team (e-mail helpdesk@i4s.be  of www.i4s.be ) of die indien nodig ter plaatste komt mits vergoeding die de huurder betaalt. De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet functioneren van de router, airports of het internet. De kosten verbonden aan technische support zijn ten laste van de huurder.

 

Artikel 6: BELASTINGEN

Met uitzondering van de onroerende voorheffing die steeds ten laste van de verhuurder is zal elke belasting die slaat op het gebruik van het goed doorgerekend worden aan de huurder.

 

Artikel 7: WAARBORG

De huurder zal bij ondertekening van deze huurovereenkomst, 3 maanden huur (incl. vaste kosten) storten op rekening van de verhuurder. De sleutels van de woning worden pas overhandigd na ontvangst van de huurwaarborg. Binnen de 30 dagen na het einde van de huurovereenkomst zal de huurwaarborg worden teruggestort eventueel met inhouding van een overeen te komen som in geval van schade, meerverbruik, etc. De waarborg kan nooit aangewend worden als betaling van de huur.

 

Artikel 8: ONDERHOUD/HERSTELLINGEN/DIEFSTAL

a) De huurder zal de woning bewonen als een goede huisvader en zal instaan voor het dagelijks onderhoud en kleine herstellingen in zijn kamer. Indien er schade wordt veroorzaakt binnen de individuele ruimte zal de verhuurder een extern bedrijf aan te stellen voor de herstelling en zal de factuur integraal worden doorgerekend aan de huurder.

 

b) De huurders zijn collectief verantwoordelijk voor materiλle en lichamelijke schade in de gemeenschappelijke delen voor een gelijk aandeel ongeacht de oorzaak. De huurder zal ver verhuurder onmiddellijk verwittigen in geval van schade.

 

b) De verhuurder zal  instaan voor het regelmatig opkuisen van de gemeenschappelijke delen.

 

c) De eindschoonmaak van de kamer is verplicht voor de huurder. Indien de eindschoonmaak niet of onvoldoende werd uitgevoerd zal de verhuurder € 100 afhouden van de huurwaarborg.

 

d) De huurder mag geen wijzigingen aanbrengen aan het goed en verbindt er zich toe alle door hem aangerichte schade op zijn kosten te herstellen in de oorspronkelijke staat.

 

e) De verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet functioneren van een installatie (gasverwarming, internet, etc.) . De verhuurder draagt de kosten van slijtage van installaties.

 

f) De voordeur dient steeds slotvast te zijn.  Bezoek van derden wordt toegestaan in aanwezigheid van de huurder. De huurders zijn collectief verantwoordelijk voor de schade of diefstal gepleegd door derden in de gemeenschappelijke delen. Huurders zijn zelf verantwoordelijk om hun kamer af te sluiten bij het verlaten. De verhuurder is niet verantwoordelijk in geval van diefstal op de kamers of gemeenschappelijke delen. Gestolen/beschadigde goederen die toebehoren aan de verhuurder zullen  doorgefactureerd worden.

 

g) De verhuurder heeft het recht, mits de privacy van de student te respecteren, de verhuurde kamer ten allen tijde te bezoeken, ten einde er zich onder meer van te vergewissen dat de bepalingen van onderhavig huurcontract door de huurder worden nageleefd.

 

Artikel 9: BRAND en BA-VERZEKERING

De verhuurder doet afstand van verhaal. De huurder betaalt een jaarlijkse bijdrage van € 100. De huurder heeft het recht op inzage in de polis, ten einde bijkomende risico’s als huurder te dekken.

 

Artikel 10: VERBREKING

Indien het contract dient verbroken te worden, in het nadeel van de verhuurder, hetzij door wanbetaling, hetzij door herhaalde klachten van luidruchtigheid en niet naleving van het kamerreglement, zal de huurder alle kosten en uitgaven van gelijke aard betalen die voortvloeien uit deze ontbinding, en als vergoeding hiervoor de resterende huurgelden maandelijks verder betalen tot een nieuwe huurder wordt gevonden. 

 

De huurder kan te allen tijde zijn contractverbreking zelf aanvragen, ongeacht de reden, maar enkel indien hijzelf een nieuwe huurder vindt, die bereid is het huurcontract over te nemen. De nieuwe huurder moet een student zijn en goedgekeurd worden door de verhuurder. De plicht tot verder betalen van de huurgelden door de oorspronkelijke huurder wordt dan opgeschort gedurende de looptijd waarvoor de nieuwe huurder een overeenkomst afsluit.

 

In beide gevallen zal een administratieve kost van 1 maand huur worden aangerekend om de kosten te dekken van de verhuurder die voortvloeien uit de inspanningen tot wederverhuring. De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de verbreking na schriftelijke aangetekende kennisgeving waarbij de datum van afgifte ter post geldt als bewijs.

 

In afwijking van art. 1742 van het Burgerlijk Wetboek wordt het contract eveneens beλindigd n.a.v. het overlijden van de huurder en dit op de laatste van de maand tijdens de welke de kamer, -zonder dat een opzegtermijn moet worden nageleefd noch enige schadevergoeding verschuldigd is, terug ter vrije beschikking van de verhuurder gesteld werd.

 

Artikel 11: WERKEN

De verhuurder verbindt er zich toe om geen belangrijke werken te laten uitvoeren tijdens de eerste examen zittijd mei/juni, tenzij deze werken een gevolg zijn van overmacht (natuurramp, wateroverlast, ….) of opgelegd worden door Dienst Stedenbouw, Dienst Huisvesting of de brandweer van de stad Gent. De verhuurder zal grote werken (verbouwing, gevelrenovatie, elektriciteitsaanpassingen, … ) bijvoorkeur laten plaatsvinden in juli/augustus/september.

 

 

Artikel 12: VERVREEMDING, ONTEIGENING, HERVERHURING

 a) De verhuurder garandeert dat bij vervreemding van het goed in de verkoopovereenkomst vermeld zal staan dat de huurovereenkomsten dienen gerespecteerd te worden tot en met de vervaldag. Bij vervreemding van het goed heeft de verhuurder het recht aanplakbiljetten aan te brengen op een goed zichtbare plaats en zal in overeenstemming met de huurders minimum enkele dagen per week  worden bepaald waarin geοnteresseerden de woning  tussen vastgelegde uren kunnen bezichtigen.

 

b) Bij onteigening van het verhuurde goed kan de huurder geen enkele schadeloosstelling van de verhuurder eisen.

 

c) Met het oog op wederverhuring zal de verhuurder het recht hebben  aanplakbrieven uit te hangen op het verhuurde goed en enkele dagen per week bepalen waarin geοnteresseerden de kamer  tussen vastgelegde uren kunnen bezichtigen.

 

Artikel 13: PLAATSBESCHRIJF

Er wordt een gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt bij het betrekken en het verlaten van het gehuurde goed..

 

Artikel 14: REGISTRATIE

De registratie van deze overeenkomst is verplicht en geschiedt door tussenkomst van de verhuurder. De registratie is kosteloos.

 

Artikel 15: BORG

 Bij ondertekening van deze overeenkomst handelen de ouders solidair onder elkaar en verklaren zich hiermee hoofdelijk en ondeelbaar borg ter naleving van dit contract en de betalingen die voortvloeien uit hoofde van deze overeenkomst.

 

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.

 

Opgemaakt te Gent, in evenveel orginele exemplaren als er partijen zijn, plus ιιn exemplaar bestemd voor registratie. .

 

Datum: 

 

Verhuurder,                                                   Huurder                                                 Borg

 

 

 

 

 

Handtekening laten voorafgaan door ‘gelezen en goedgekeurd’ + elk blad paraferen

 

PRO MEMORIE

Betalen bij ondertekening:               BORG  €  ………………………

Te betalen vanaf 25/08:    HUUR+KOSTEN € ……..……./ maand (elke 25ste)

Te betalen 25/08               BRANDVERZEKERING: € 100

 

REKENINGNUMMER:                        ……………………………………………………….

VERMELDING:                                 NAAM student(e) + KAMERNUMMER